Fåren

Besättning

Vi har en besättning med 180 tackor som till största delen består av renrasiga gotlandsfår. Blandrasdjuren är korsningar mellan raserna leicester och gotlandsfår.

Gotlandsfåren föds svarta. Efter hand som de blir äldre ändrar sig pälsens färg och blir grå medan huvud och ben behåller den svarta färgen. Gotlandsfårets pälshår har fasta tredimensionella lockar som varierar i olika storlek mellan djuren. Färgen kan variera från ljus till mörkgrå men kan även vid enstaka tillfällen bli svart. Fårens päls är ofta glansig och silkig.

Avel

Till vår besättning använder vi ett 10-tal avelsbaggar som antingen köps in från andra besättningar i landet eller tas fram genom egen avel. Det går att läsa mer om varje bagge under fliken avelsbaggar.

Vår målsättning är att besättningen ska utvecklas mot de gemensamma mål som avelsföreningen för Gotlandsfåret tar fram. Detta innebär mycket arbete med specifika val för varje enskilt djur.

Våra blandraslamm har också fina lockar på sina skinn. De blir antingen vita, grå eller vit/grå spräckliga.

Vinterhalvåret

Tackorna tas in på stall i mitten av oktober. Våra stallar består av öppna avdelningar där djuren går på halm som underlag med fri tillgång på grovfoder. I samband med installningen så klipps alla djuren. Därefter blir tackorna uppdelade i olika grupper. Vilken grupp den enskilda tackan hamnar i avgörs av vilken bagge som de ska betäckas med. I början av januari dräktighetsundersöks tackorna för att vi ska kunna veta hur många lamm de bär på. De flesta tackorna får 2 lamm var men ibland kan det bli både 3 och 4. I mitten på februari klipps fåren igen. Klippningen i februari görs främst ur ett hygieniskt perspektiv. Tackan håller sig lättare ren och när lammen föds så har de lättare för att komma åt att dia ordentligt.

Blandrastackorna börjar lamma i mitten på februari och Gotlandstackorna lammar under mars/april.
Under lamningen är det mycket arbete men samtidigt väldigt spännande när alla lammen kommer. Det blir många sömnlösa nätter. När det är dags för tackan att lamma får hon en egen box där hon och lammen får vara för sig själva några dagar.

Sommarhalvåret

När vädret börjar bli varmare och gräset börjar växa släpps fåren ut på bete igen, oftast i början av maj. De har tillgång till härliga naturbetesmarker som sträcker sig ända ut mot Östersjön. Lammen skiljs av från tackan under mitten av juli och flyttas till nya marker. Lammen blir snabbt könsmogna och en avskiljning är nödvändigt för att förhindra tjuvbetäckning och riskera att få inavel bland djuren.

I början av augusti kommer det en specialiserad ”pälsmönstrare” till oss som synar igenom varje lamm för sig. Lammet får en poäng för färgrenhet, vad den har för lockstorlek, hur bra pälshår den har och slutligen en helheltspoäng. Utöver pälsbedömningen så får lammet även en kroppsbedömning. Efter mönstringen sorterar vi ut vilka djur som ska vara kvar som livdjur och vidare avel, antingen hos oss eller hos andra uppfödare som vill få in nya gener i sina besättningar. Lammen sorteras efter kön. De absolut bästa bagglammen har möjlighet att gå vidare i en ytterligare gallring. Man kan utöver mönstringen delta i en ”riksbedömning” där 2 utbildade ”riksdomare” gör en ny bedömning.

Skinnen

Lammen som går till slakt kör vi själva till ett litet lokalt slakteri i närområdet. Vi har personlig kontakt med både ägare och anställda vid slakteriet. Att kunna vara med och påverka hela processen från födsel till slakt är viktigt för oss. Att vi dessutom kan gynna andra lokala småföretag och arbetstillfällen i vår omgivning är något som vi gör med stolthet. Skinnen från lammen tar vi hem direkt efter slakt. Hemma på gården saltas skinnen och mellanlagras innan de åker vidare till beredning.

Garveriet är även det ett litet privatägt företag. Vi har efter försök kommit fram till att det är här som vi får fram den bästa slutprodukten. Skinnen hanteras individuellt, vi behöver inte bestämma i förväg hur ett skinn ska klippas, det bestämmer skinnet. Varje skinn har sina egna egenskaper och ägaren till garveriet har med sin mångåriga erfarenhet vårt fulla förtroende att bestämma slutresultatet för varje enskilt skinn. Och åter igen så är vi väldigt glada över att få möjligheten att gynna en småföretagare på landsbygden.